Mediačná činnosť

Mediácia je alternatívny, mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Pomáha tam, kde sporné strany nie sú schopné sa dohodnúť, avšak dohodu si obe želajú.
 
Na rozdiel od súdneho konania sa pri mediácii nezisťuje, na strane koho je právo, ani kto má pravdu alebo nie. Nejde ani o formu náhrady za právnu radu. Mediácia je štrukturovaný proces, ktorý má jednací, nie však rozhodovací charakter. To znamená, že pri mediácii nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne mediátor, ale za jeho asistencie sami aktívne hľadáte spôsob urovnania Vášho sporu. Cieľom je vzájomne akceptovateľná dohoda.
 
 
Základnými princípmi mediácie sú neutralita, nezaujatosť, nestrannosť, dobrovoľnosť, diskrétnosť, vytvorenie atmosféry a vzájomnej dôvery medzi stranami.
 
Mediácia môže pomôcť:
dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu
vyriešiť spor promptne, flexibilne a menej formálne
zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť
redukovať negatívne emócie na oboch stranách
prekonať krízu vo vzťahu a pokračovať vo vzájomnej kooperácii
 
Výsledkom mediácie je spravidla písomná dohoda o spôsobe urovnania sporu, ktorá je pre obe strany sporu záväzná. Nadobúda účinky exekučného titulu spísaním formou notárskej zápisnice alebo schválením zmieru pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.
 
Najčastejšie sa využíva v tých oblastiach, kedy strany majú záujem, alebo sú okolnosťami prinútené ďalej spolupracovať aj v budúcnosti. Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou. Ak sa strany nedohodnú, stále môžu svoj spor predložiť na riešenie súdom. 
Mediácia je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov vo Veľkej Británii, USA a iných krajinách Európy.
Kontaktujte Notársky úrad v Košiciach.