Mediačná činnosť

Mediácia je alternatívny, mimosúdny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Pomáha tam, kde sporné strany nie sú schopné sa dohodnúť, avšak dohodu si obe želajú.
 
Na rozdiel od súdneho konania sa pri mediácii nezisťuje, na strane koho je právo, ani kto má pravdu alebo nie. Nejde ani o formu náhrady za právnu radu. Mediácia je štrukturovaný proces, ktorý má jednací, nie však rozhodovací charakter. To znamená, že pri mediácii nie ste pasívnym účastníkom a nečakáte, ako rozhodne mediátor, ale za jeho asistencie sami aktívne hľadáte spôsob urovnania Vášho sporu. Cieľom je vzájomne akceptovateľná dohoda.
 
 
Základnými princípmi mediácie sú neutralita, nezaujatosť, nestrannosť, dobrovoľnosť, diskrétnosť, vytvorenie atmosféry a vzájomnej dôvery medzi stranami.
 
Mediácia môže pomôcť:
dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu
vyriešiť spor promptne, flexibilne a menej formálne
zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť
redukovať negatívne emócie na oboch stranách
prekonať krízu vo vzťahu a pokračovať vo vzájomnej kooperácii
 
Výsledkom mediácie je spravidla písomná dohoda o spôsobe urovnania sporu, ktorá je pre obe strany sporu záväzná. Nadobúda účinky exekučného titulu spísaním formou notárskej zápisnice alebo schválením zmieru pred súdom alebo rozhodcovským orgánom.
 
Najčastejšie sa využíva v tých oblastiach, kedy strany majú záujem, alebo sú okolnosťami prinútené ďalej spolupracovať aj v budúcnosti. Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili o zmier mediáciou. Ak sa strany nedohodnú, stále môžu svoj spor predložiť na riešenie súdom. 
Mediácia je najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov v USA, vo Veľkej Británii, a čoraz častejšie aj v európskych krajinách.
Kontaktujte náš Notársky úrad v Košiciach. 
 

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojich služieb.
Cena za mediáciu sa určuje podľa cenníka:

 

Prvé informatívne stretnutie a úvodná konzultácia:               

               30 EUR


Podanie žiadosti a predmediačná činnosť:                             
(Podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou, príprava podkladov pre mediačné konanie, preštudovanie prípadu, vystavenie plnomocenstva, spísanie výzvy, skoncipovanie záverečnej správy pri predmediačnej činnosti)

               40 EUR

Telefonická a e-mailová komunikácia v rámci predmediačnej a postmediačnej činnosti a v rámci mediácie: 

              10 EUR  pre každého účastníka


Právne úkony súvisiace s mediáciou:                                  
(spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, dodatkov k mediačnej dohode, a iné...)

             100 EUR / každý právny úkon

Mediačné konanie
(Sprostredkovanie zmierlivého riešenia sporu strán za účasti mediátora (prípadne aj komediátora) s využitím mediačných techník)

V závislosti od typu sporu:

Mediácia sporov v súkromnom podnikateľskom sektore:

  • Nemajetkové spory:                                                 

             65 EUR / hodina (ak je účastníkom fyzická osoba - podnikateľ)

            130 EUR / hodina (ak je účastníkom právnická osoba - podnikateľ)

  • Majetkové spory:                                                     

            250 EUR / hodina

Mediácia v občianskych sporoch, rodinných a obchodnoprávnych sporoch 

(Rodinné spory vo vzťahoch medzi manželmi - napr. rozvod manželstva, vyporiadanie BSM po rozvode manželstva, iné manželské a partnerské spory; spory vo vzťahoch rodičov a detí, prípadne iných príbuzných - napr. úprava výkonu rodičovských práv a povinností, úprava vyživovacej povinnosti, zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, úprava striedavej starostlivosti, náhradná rodičovská starostlivosť a iné; susedské spory; obchodnoprávne spory)

  • Nemajetkové občianske spory:                               40 EUR / hodina
  • Majetkové občianske spory:                                  100 EUR / hodina

 

Vyššie uvedený spôsob tvorby cien platí aj pre mediáciu v online forme
(Mediácia formou aktívneho rozhovoru so stranami sporu realizovaná v reálnom čase prostredníctvom videohovorov, napr. na platforme Zoom)
Online mediácia realizovaná prostredníctvom e-mailov:
(Bez ohľadu na počet e-mailov):                                              

          30 EUR / deň

 

Iné poplatky:
(Vyhotovenie odpisu listiny / kópie listiny zo spisu)              

         1,50 EUR / za každú stranu

 

  • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú za každú začatú hodinu mediačného konania.
  • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdavkov spojených s mediáciou, predovšetkým úhradu poštovného, telekomunikačných a cestovných nákladov, ako aj iných preukázateľných nákladov.

 

Cenník platný od 01.05.2022